ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)

آلوده کردن آب در جنگ ها

 

در جنگهاي نوين از هر سلاحي براي نابود کردن دشمن استفاده مي گردد ساده لوحي است که تفکر عدم آلوده نمودن آبها توسط دشمنان را در زمان جنگ مد نظر قرار ندهيم و از سلامتي آبهاي آشاميدني افراد غافل شويم. آنچه مد نظر دشمن است نابودي انسانها با کمترين هزينه و با ساده ترين روش بدون گذاشتن هر گونه رد پايي است.

         

بررسي آلودگي آب از نظر عمومي بسيار حائز اهميت است و لازم است چگونگي آلودگي آب از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

چگونگي آلودگي آب از جنبه هاي مختلف :

1- مقايسه آلودگي و پاکيزگي آب

آلودگي انحراف از پاکيزگي است وقتي موضوع آلودگي محيط زيست مطرح مي شود، بيش از آنکه منظورمان انحراف از يک حالت پاکيزه باشد،منظور انحراف از يک حالت معمولي است. اين ماده که به طور وسيعي در همه جا گسترده، حلال خوبي و به طور طبيعي هرگز به صورت کاملا خالص يافت نمي شود. حتي در غيرآلوده ترين نواحي جغرافيايي،آب باران شامل گازهايNO2,CO2,O2محلول در آن است و همچنين گرد و غبار يا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعليق در آب حل مي شوند.

2- وسعت آلودگي آب

انجمن حفاظت محيط زيست برآورد کرده که تقريبا يک سوم جريان آب جهان به طور مشخص آلوده و اصل حفظ کيفيت آب بر هم زده شده است. در اين برآورد آلودگي به عنوان يک زيان مطرح شده که بر خواص شيميايي و فيزيکي آب لطمه وارد مي کند.

3- طبقه بندي آلوده کننده هاي آب

نشانه هاي آلودگي آب حتي با سطحي ترين توجه مشخص مي شوند. براي مثال نوشيدن آب طعم بد مي دهد، توده هاي علف هاي هرز آبي در حجم زيادي از آب رشد مي کنند. آب کنار درياها، اقيانوس ها، رودخانه ها و درياچه ها بوي ناخوشايندي منتشر مي سازند. منشا اين مشکلات بايد به منابع و انواع بسياري از آلوده کننده ها نسبت داده شود.

آلوده کننده هاي آب به 9 دسته طبقه بندي شده اند:

1- زباله هاي متقاضي اکسيژن

2- عوامل بيماري زا

3- مواد غذايي گياهي

4- ترکيبات آلي سنتز شده (مصنوعي)

5- نفت

6- مواد شيميايي معدني و کاني ها

7- رسوبات

8- مواد راديو اکتيو (پروتوزوا)

9- گرما

1- زباله هاي متقاضي اکسيژن (اکسيژن خواه):

اکسيژن حل شده در هر نوع آبي لازمه زندگي براي اجتماع گياهي و حيواني مي باشد و بقاء آنها بستگي به توانايي آب در نگهداري کمترين غلظت معين از اين ماده حياتي دارد.

آب زماني به عنوان آلوده شده طبقه بندي مي شود که غلظتDo(غلظت اکسيژن محلول) به زير سطح مورد نياز براي بقاء زيست طبيعي در آن بيايد.

بديهي است که آلوده کننده هاي (فاضلاب تصفيه نشده شهري، مواد خارج شده از انبارها، فرايند پس مانده هاي غذايي) اگر اکسيژن محلول به طور کامل و به سرعت تخليه شود بايد داراي غلظت بالايي در آب باشند. اين مسئله به خصوص براي قسمت هايي از آب که معمولا کمترين اکسيژن حل شده را دارند بحراني و خطرناک مي شود.

سهم حيوانات اهلي در توليد زباله هاي متقاضي اکسيژن به اندازه 9/1 بيليون نفر مي باشد.

2- عوامل بيماري زا

آب داراي پتانسيل حمل موجودات ريز بيماري زا که سلامتي و زندگي را به خطر مي اندازند مي باشد. ميکروبهاي بيماري زا به طورمتناوب در سراسر آب منتقل مي شوند و مي توانند باعث عفونت در ناحيه روده (تيفوئيد، اسهال خوني، پاراتيفوئيد، وبا) شوند و مسئوليت ايجاد بيماري فلج اطفال و يرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاريخي اولين دليل براي کنترل آلودگي آب ها، جلوگيري از بيماري هايي است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ايجادکننده بيماري را نمي توان کنترل و سلامت کامل را تامين کرد.

روزانه بيليون ها از موجودات توسط افراد دفع مي شود. اين ساکنين مدفوع انسان يک محيط زيست را با اين شرايط در آبهاي طبيعي پيدا نمي کنند تا توليد مثل کنند و به سرعت از بين مي روند.

اهم بيماري هايي که توسط آبهاي آلوده به انسان سرايت مي کنند شامل:

الف: بيماري انگلي (ليپتوسپيرا ايکترو هموراژه) که به تب يا ويل معروف شده است.

ب: کرم ها، تخم کرم هايي مانند اسکاريس، تريکوسفال (کرم شلاقي) و کرم قلابدار ممکن است از طريق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ايجاد بيماري نمايند.

ج: بيماري وبا

د: بيماري هاي ويروسي (آب در انتقال دو نوع ويروس پوليويروس و هپاتيت عفوني نقش موثري ايفا مي کند).

3- مواد غذايي گياهي

مواد غذايي عامل محدود کننده مهمي در رشد همه گياهان است. در کنار عوامل ديگر سرعت و فراواني رشد گياهان متناسب با مقدار ماده غذايي در دسترس است. مشخص شده که پانزده تا بيست عنصر براي رشد گياهان سبز مورد نياز است.

بيش از 70 درصد از ترکيبات فسفره در فاضلاب ها در اثر استفاده از شوينده هاي خانگي ايجاد مي شود و بايد اقدام کنترل کننده اي روي اين مسئله انجام گيرد.

4- ترکيبات آلي سنتز شده

توليد ترکيبات آلي شيميايي بعد از جنگ جهاني دوم در دنيا به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. ترکيبات موجود شامل مواد سوختني، پلاستيک ها، نرم کننده ها، فيبرها، الاستومرها، حلال ها، شوينده ها، رنگ ها، مواد ضد آفت، افزودني هاي غذايي و داروها مي باشند که از بين آن ها شوينده ها و مواد آفت کش از اهميت ويژه اي برخوردارند.

از آنجايي که استفاده از اين ترکيبات شيميايي به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظير ، انتشار، نابودي و ميزان خطر بايد مورد بررسي قرار گيرد.

5- نفت:

در سال 1859 اولين چاه نفت با استخراج موفقيت آميز در پنسيلوانيا بهره برداري شد. در حال حاضر سالانه بيش از چند بيليون بشکه نفت خام در دنيا مورد بهره برداري قرار مي گيرد. توليد، توزيع و استفاده سالانه از يک چنين مقدار زيادي نفت باعث ايجاد پي آمدهاي محيطي مي شود.

6- مواد شيميايي معدني و کاني ها

اين گروه از آلوده کننده هاي آب شامل نمک هاي معدني و اسيدهاي معدني و ترکيبات فلزي است. حضور اين آلوده کننده ها در آب سه نتيجه عمومي شامل اسيديته، شوري و سمي بودن آب را فراهم مي آورد.

خاصيت اسيدي (اسيد يته): با اهميت ترين منابع براي افزايش دادن اسيد يته شامل زهکشي معادن و باران اسيدي است.

شوري: شوري آب مشاهده غير معمولي نمي باشد بلکه حدود 97 درصد از کل آب هاي جهان در اقيانوس ها و درياها به صورت آب نمک هستند و 3 درصد باقيمانده آب شيرين ناميده مي شود.

سميت: خاصيت سمي تعدادي از ترکيبات معدني خصوصا عناصر سنگين فلزي سال ها شناخته شده است. تعدادي از اين ترکيبات که خواص مطلوبي دارند، مرتبا توليد مي شوند. احتياط لازم ، ضامن امنيت اشخاصي است که در امر توليد درگيرند.

سمي ترين اين مواد در محيط زيست، شامل مواد حاوي جيوه ، سرب، کادميوم، کروم و نيکل مي باشند. اين فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولاني باقي مي مانند و به عنوان مجموعه سم عمل مي نمايند.

7- رسوبات

رسوبات يکي از انواع آلودگي ها که به طور طبيعي در فرآيندهاي فرسايشي به وجود مي آيند. رسوبات در اثر اين فرآيند ها موجب آلودگي گسترده آب هاي سطحي مي شوند.

تاثيرات زيان آور رسوبات در آب عبارتند از:

الف:کانال ها،چشمه ها، بنادر و مخازن پر مي شوند. کانال ها سرريز شده و عمق آن ها تغيير مي کند و عمر مفيد مخازن آب کم مي شود.

ب: جانوران آبزي رانابود مي کند. رسوبات ته نشين شده تعداد ماهي ها و جانوران صدف دار را کاهش مي دهد و زيستگاه هاي آن ها را مي پوشاند.

ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش مي دهد. کاهش نفوذ نور خورشيد به داخل آب موجب کاهش فرآيند فتوسنتز توسط گياهان مي شود.

د: آب را تيره مي کند. اين موجب افزايش هزينه لازم براي تصفيه آب مي شود.

8- مواد راديو اکتيو ( پرتوزا)

بعضي از عناصر داراي هسته بسيار ناپايدارند که خود به خود به اجزاء کوچک تر تجزيه مي شوند و انرژي تابشي زيادي توليد مي کنند.

تشعشع اين فرايندهاي تجزيه اي مواد راديو اکتيو بسيار خطرناک و حتي مرگ آور است.

خطرناک ترين هسته هاي راديو اکتيو، هسته هاي راديو اکتيو با نيمه عمر متوسط هستند. عناصر راديو اکتيو (پرتوزا) در هنگام تجزيه هسته هاي خود، اشعه هاي آلفا، بتا پخش ، پوزيترون نوترون و اشعه گاما ساطع مي نمايند.

9- گرما

گرما معمولا از نظر بيشتر مردم، يک آلوده کننده و حداقل به عنوان يک عامل فاسد کننده شيميايي نيست، گرچه افزايش دماي آب بدن سبب تاثيرات زيانباري به بزرگي بسياري آلوده کننده هاي شيميايي مي شود.

سرعت هر واکنش شيميايي، شامل تنفس آبزيان و اکسايش تقريبا با افزايش دما به ازاء هر 10درج سانتی گراد دو برابر مي شود. در آب هاي آلوده شده حرارتي، ماهي ها به علت افزايش سرعت تنفس به اکسيژن بيشتري نياز دارند. تهديد بيشتر به زندگي آبزيان از طريق کلرينه کردن آب هاي سرد براي استفاده مي باشد. اين کار براي جلوگيري از رشد باکتري ها انجام مي شود. کلر به روي موجودات زنده محيط تاثير مي گذارد. کلر، موجودات زنده ميکروسکوپي را که  دربعضي از زنجيره هاي غذايي اهميت دارند از بين مي برد.

http://www.iranrivers.ir/New%20Rivers/newin83/11.htm

http://www.rs272.com/


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک