ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

جنين انسان در قرآن - جنين شناسي درست و دقيق

 

خدای متعال در قران مجید مراحل بوجود آمدن انسان را چنین بیان می فرماید:

(23:12) ولقد خلقنا الإنسن من سللة من طين

[23:12]ما انسان را از نوعي گل مخصوص آفريديم.

(23:13) ثم جعلنه نطفة في قرار مكين

[23:13] پس از آن، او را از قطره اي كوچك به وجود آورديم كه در داخل محيطي كاملا محفوظ قرار گرفته است.

[23:14] ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشانه خلقا ءاخر فتبارك الله احسن الخلقين

[23:14] سپس ما آن قطره را به (رويان) معلق تبديل كرديم و بعد (رويان) معلق را به تكه (جنين) رشد داديم، سپس از تكه (جنين) استخوانها را آفريديم، آنگاه استخوانها را با گوشت پوشانديم. اين چنين، ما مخلوقي جديد به وجود مي آوريم. خجسته ترين خداست، بهترين خالق.

درآیه 23:14 کلمات عربی علقه و مضغه برای بیان حالت های جنین در رحم مادر بکار رفته است. در ادبيات عرب، براي کلمه علقه سه معناي متفاوت مي يابيم: 1.زالو  2.یک چیز آویزان  3.توده یالخته خون

تصویرAدرزیریک جنین را درمراحل ابتدایی شکل گرفتنش دررحم مادر نشان می دهد. تصویرBنمودار یک زالو را نشان می دهد.مقایسه این دو تصویر ما را به حکمت کاربرد لغت علقه توسط خالق مدبرجهان هستی در آیه 23:14 قرآن مجید راهنمایی می کند.

کلمه علقه در زبان عربی همچنین به معنای یک شیء آویزان است.تصاویر زیر عکس یک جنین را در مراحل اولیه شکل گرفتنش در رحم مادر نشان می دهد.این تصاویر که با استفاده از تکنولوژیفتو ميکروگراف برداشته شده است، آويزان بودن جنين به خوبي (با علامتB) در مرحله علقه (تقريبا 15 روزه گي جنين) در رحم مادر نشان می دهد. اندازه جنين در اين مرحله حدود 6/. ميليمتر است.سومین معنای کلمه علقه در زبان عریی مترادف یک توده یا لخته خون است.نمودار زیر یک جنین را درحالی که از رحم مادر آویزان است نشان می دهد. وجود مویرگهای انبوهی که در آنها خون جاری است جنین را در این مرحله از شکل گرفتنش به یک توده یا لخته خون تبدیل نموده است. حال بیایید عقل و وجدان خودرا به داوری بخوانیم.چگونه بشری بدون اتکاء به علم خالق انسان ها و بی هیچ دسترسی به علوم و تکنولوژی پزشکی امروزه می توانست چنین تعبییر دقیق و علمی از شکل گرفتن جنین در رحم مادررا آورده باشد؟!

خجسته باد نام خدا خالق آسمانها و زمین و هستی دهنده تمام موجودات.

اما مرحله بعدی شکل گرفتن جنین در قرآن مجید مضغة نامیده شده است که به معناي چيز جويده شده است.تصویر زیرشکل جنین را درمرحله مضغه (A) با شکل یک قطعه آدامس جویده شده نشان میدهد(B).تشابه این دو شکل باز فرد عاقل را از دقت علمی کاربرد مفاهیم طبیعی درقرآن کریم متحیر می کند.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک