(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

مسموميت با

آنتي دوت

دوزاژ مصرفی آنتی دوت

آتروپين و

آنتی کلی نرژیک ها

Atropine & Anticholinergic agents

نئوستيگمين

Neostigmine

بزرگسالان:-2mg0.5از راه وريدي آهسته و در صورت نیاز تکرار شود

دوز کلی به ندرت از 5 میلی گرم تجاوز می کند.

كودكان :kg/Dose/0.025-0.08 mgبه صورت تزریق آهسته وریدی 

 

فیزوستيگمين

Physostigmine

کودکان: 5/0 میلی گرم به صورت تزریق آهسته وریدی

بالغین: 2-5/0 میلی گرم به صورت تزریق آهسته وریدی

اتيلن گليكول و متانول

Ethylene glycol

& Methanol

اتانول

Ethanol

Ml/kg10-5/7 از اتانول 10% در دکستروز 5% بصورت وريدي در ظرف مدت 1 ساعت و سپس دوز نگه دارنده بصورت انفوزيونml/kg/hour4/1

اتانول

Ethanol

تیامین

Thiamine

بالغین: 100 mgبه صورتIVدر عرض 5 دقیقه یاIM

کودکان : 50 mgبه صورتIVدر عرض 5 دقیقه یاIM

در صورت نیاز هر 8 ساعت5-100 mgتجویز مجدد شود.

استامينوفن

Acetaminophen

استيل سيستنين

Acetyl cysteine

(NAC)

جهت رقيق نمودن محلول 30% و رساندن آن به محلول 5 درصد مي توان از آب يا شربت استفاده كرد.

روش درمان :

Mg/kg140 از راه خوراكي به بيمار داده و تك دوز نگه دارنده Mg/kg70 هر 4 ساعت كه بايد17 مرتبه تكرارشود .

* در صورت بروز استفراغ پس از هر دوز خوراكي بايد مجدداً دوز خوراكي تكرار شود

* اگر از زمان مسموميت بيمار بيش از 48 ساعت گذشته باشد و آزمايش تست كبدي نرمال باشد به درمان باNACنياز نيست ولي اگر آزمايش تست كبدي غيرنرمال باشد بايد درمان باNACهر چه سريعتر شروع شود .

قارچ های حاوی موسکارین

حشره کش های کاربامات

ارگانو فسفات ها

آتروپين

Atropine

بزرگسالان :mg2-1 وريدي هر 10 تا 20 دقیقه دوزاژ تکرار شود تا اینکه بیمار آتروپینه شود.(ضربان قلب نرمال، مردمک گشاد شده, عدم خس خس و خشکی دهان، تا اینکه بهبودی بالینی بیمار مشاهده شود)

كودكان : 5/0 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن

ديگوكسين

Digoxine

فاب آنتي بادي

Digoxine  Immuno fab Antibady

اگر بيمار به شدت بد حال است و وسايل سنجش سطح خوني ديگوكسين در دست نمي باشد 20-10 ويال آنتي دوت را به بيمار تزريق مي كنيم . در صورت سنجش سطح خوني ، ميزان تجويز آنتي دوت بر مبناي جداول موجود صورت مي گيرد .

سيانيد

Cyanide

آمیل نیتریت

نیتریت سدیم

 تيوسولفات سديم

1-آمپول آمیل نیتریت را شکانده و به بیمار اجازه دهید که 15 ثانیه آن را استشمام کند و سپس برای 15 ثانیه آن را دور کنید و هر سه دقیقه یکبار از یک آمپول جدید استفاده کنید.

2-300 mgنیتریت سدیم (10 mlازمحلول 3% آن) طی 3 الی 5 دقیقه آهسته از راه تزریق وریدی تجویز شود. در کودکان این مقدار 33/0-15/0 میلی لیتر بر کلیوگرم تا حداکثر10 Mlقابل تجویز است.

3-بعد از تزریق نیتریت سدیم از تیوسولفات سدیم به میزان12.5 gاز محلول 25% به صورتIVاستفاده می شود .

در کودکان مقدار تجویزی1.65 ml/kgمی باشدتا حداکثر50ml

فنوباربیتال

ضد افسردگی سه حلقه ای

سالسیلات ها

سدیم بیکربنات

Sodium Bicarbonate

2-1 میلی اکی والان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریقIVیکجا، سپس انفوزیون مداوم 100 میلی اکی والان بیکربنات سدیم حل شده در یک لیتر دکستروز 5% تارسیدن بهPHادرار بالاتر از 45/7

هیپوگلیسمی

گلوكزهيپرتونيك

همانند مسموميت با انسولين است با اين تفاوت كه به دليل بالا بودن نيمه عمر اين داروها درمان با گلوكز حداقل براي 3 روز ادامه يابد .

پروپرانولول و هیپوگلیسمی

Propranolol & Hypoglycemic agents

گلوکاگون

Glucagon

بالغین و کودکان با وزن بالاتر از20 kg:0.5-1 mgبه صورت تزریق زیر پوستی، IMیاIV

کودکان با وزن کمتر از20 kg:0.025 -0.1 mg/kgدر هر دوز (حداکثر1 mg)به صورت تزریق زیر پوستی، IMیاIV

نوزادان:0.3 mg/kgدر هر دوز به صورت تزریق زیر پوستی، IMیاIV

فلزات سنگين

(طلا-آرسنیک)

Heavy metals

دایمرکاپرول

Dimercaprol

(Bal)

3-5 mg/kg/doseبه صورت تزریق عمیق عضلانی هر 4 ساعت تا زمانی که علائم گوارشی سرکوب شود وسپس برای بیمار دی-پنی –سیلامین تجویز می شود.

دی-پنی سیلامین

D-penicillamine

20-30 mg/kg/dayدر 4-3 دوز منقسم تا حداکثر2 gدر بالغین

در مسمومیت خفیف تا متوسط با سرب در کودکان دوزهای پایین تر یعنی15 mg/kg/day

    

مسموميت با

آنتي دوت

دوزاژ مصرفی آنتی دوت

مشتقات کومارین و

وارفارين

Warfarine

ویتامینK

Phytonadion

(Vit k)

کودکان:1-5 mgبه صورتIM

بالغین:10 mgبه صورتIM

در موارد مسمومیت شدید می توان به صورت تزریق وریدی تجویز نمود.

در مورد خونريزي هاي خطرناك :

* (ffp) به ميزان 500-250 سي سي در بالغين وmg/kg10-5 در كودكان

* خون كاملاً تازه

هپارين

Heparin

سولفات پروتامين

Protamine

sulfate

تزریق با حداکثر سرعت5 mg/minتا دوز200 mgدر عرض دو ساعت

نکته:1 mgپروتامین ، 90 واحد هپارین ریه گاوی یا 115 واحد هپارین روده ای خوک را خنثی می کند.

يد Iodine

نشاستهscarch

شستشوي معده با نشاسته

روش : 15 گرم نشاسته در 500 سي سي آب ريخته و به فاصله ربع ساعت به بيمار مي دهيم تا زماني كه رنگ محتويات معده ديگر اين رنگ نباشد.

آهنIron

دفروكسامين

Deferuxamine

Mg/kg15-10 تا حداکثر1 gبه شكل عضلاني هر 8 ساعت

تجویز بیش از6 gدر عرض 24 ساعت مجاز نمی باشد.

ايزونيازيد

Isoniazid

پيريدوكسين

Pyridoxine

(Vit B6)

تجویز وریدی ویتامینB6به میزان ایزونیازید مصرف شده و در صورت نامشخص بودن دوز ایزونیازید،5 gویتامینB6در عرض 60-30 دقیقه

اپیات

(هروئین،مورفین، کدئین)

Opiates

نالوکسان

Naloxone

0.04-2 mgبه صورتIVیک جا و در صورت عدم پاسخ ، می توان دوز را تکرار کرد تا حداکثر10 mg

توجه: اگر با مجموع10 mgپاسخی مشاهده نشود ، علت مسمومیت احتمالاً اپیوئید نیست.

بنزودیازپین

Benzodiazepine

فلومازنیل

Flumazenil

0.2 mgبه صورتIVبه مدت 30 ثانیه ، بعد از 30 ثانیه تجویز      0.3 mgاز دارو به صورتIVبرای مدت 30 ثانیه و ادامه دادن تجویز دارو به صورت دوزهای0.5 mgدر طی 30 ثانیه با فواصل یک دقیقه ای تا رسیدن به دوز تجمعی3 mg

فنوتیازین

Phenothiazines

بنزوتروپین

Benztropine

کودکان بالای 3 سال: حداکثر 1 mg، به صورتIMیاIV

بالغین:1-2 mgبه صورتIMیاIV

توجه: مصرف بنزوتروپین در کودکان زیر 3 سال ممنوع است .

دیفن هیدرامین

Diphenhydramine

25-50 mgهر 6-4 ساعت به صورت خوراکی ،IMیاIV

توجه: در کودکان دیفن هیدرامین داروی انتخابی در کنترل علائم دیستونیک ناشی از مسمومیت با فنوتیازین هااست.

هالوتان

Halothane

 دانترولن

Dantrolen

تزریقی:1-2 ml/kgبه صورتIVسریع ، در صورت نیاز هر5-10دقیقه این دوز تکرار می شود تا حداکثر دوز کلی10 mg/kg

منیزیم

نیش عنکبوت بیوه سیاه

هیدروفلوریک اسید(HF)

کلسیم گلوکونات

Calcium Gluconate

به ازای هر سانتیمتر مربع از ناحیه تماس0.5 mlاز محلول کلسیم گلوکونات 10% به صورت زیر پوستی با نیدل ظریف تزریق شود.

در موارد مسمومیت با منیزیم 1 mg/kgاز محلول 10% کلسیم گلوکونات به صورت وریدی تزریق شود.

در گزیدگی عنکبوت بیوه سیاه : به صورت محلول10%تزریقIVو با سرعت حداکثر200 mg/min

بالغین:0.5-2 g

کودکان:200-500 mg

نوزادان: حداکثر200 mg


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک