از داروي وارفارين بيشتر بدانيد

 

تهيه كننده :دكتر حسين رضائيان- داروساز

وارفارين داروئي ضد انعقاد با اثر قويتر از هپارين مي باشد كه به دوفرم تزريقي و خوراكي بوده ودر بازار داروئي ايران به صورت قرص هاي 5 ميلي گرمي عرضه ميگردد.

جذب از طريق گوارش تقريبا كامل بوده ضمن اينكه از طريق پوست نيز قابل جذب مي باشد.

متعاقب مصرف خوراكي اين دارو طي چند روز قابليت انعقاد خون تحليل ميرود كه اين اثر ناشي از تداخل وارفارين با ساخت فاكتور هاي انعقادي متعددي است كه هريك نيمه عمر مخصوص به خود را دارند.

نظر به اينكه نيمه عمر ترومبين حدود 50 تا 60 ساعت است وارفارين حداقل 2 تا 4 روز براي اثر بخشي كامل بايد استفاده شود. پاك سازي وارفارين 2 تا 5 روز به طول مي انجامد كه به عوامل مختلفي از جمله ميزان متابوليسم كبدي،سن بيمار، اختلالات تيروئيد،نارسائي قلبي،سيگارو...بستگي دارد. بنابراين در صورت نياز به تزريقات عضلاني مكرر ،كشيدن دندان،ويا هرگونه اعمال جراحي بايد پزشك معالج را از مصرف داروي فوق آگاه ساخت.

عوارض وارفارين وضرورت آزمايشpt:

تقريبا 10 درصد بيماراني كه وارفارين دريافت مي كنند خون ريزي را تجربه مي نمايند لذا شمارش گلبولها ،پلاكتها ،برسي زمان پروترومبينptقبل از شروع درمان بايد مورد توجه قرار گيرد . بر اين اساسptحين مصرف ،هر 24 ساعت وسپس 1تا 2 بار در هفته به مدت 3 تا 4 هفته وپس از آن به فاصله هر 1 تا 4 هفته توصيه ميشود.

در طي 3 تا 10 روز پس از شروع درمان با وارفارين ،در انتها هاي بدن يا مناطقي كه از بافت چربي غني هستند ضايعات نكروز دهنده پوست رخ مي دهد كه اين عارضه را به ترومبوز گسترده عروق موئينه در اين نئاحي نسبت مي دهند كه ناشي از كاهش دستيابي فاكتور هاي ضد انعقادي مانند پروتئينC  وSميباشد و آگاهي از اين عارضه نادر اهميت فراواني دارد.

عارضه ديگر تغيير رنگ پاها به آبي است كه 3 تا 8 هفته پس از شروع درمان اتفاق مي افتد كه ناشي از تشكيل آمبولي كلسترول است.

زخم هاي دهاني ،اسهال واستفراغ وبروز اختلالات آلرژيك به دليل تارترازين  موجود در برخي فراورده هاي وارفارين نيز محتمل است.

 نكات كاربردي و اقدامات پرستاري در مصرف وارفارين:

1-مصرف دارو را خود سرانه كاهش يا افزايش ندهيد (افزايش مي تواند موجبات خون ريزي را فراهم سازد واز كاهش يا قطع خود سرانه دارو به دليل وقوع خون برگشتي بايد خود داري شود.)قطع تدريجي مي تواند طي 3 تا 4 هفته صورت گيرد.

2-به دليل كاهش سرعت جذب دارو در حضور غذا ،بايد ساعات معيني جهت مصرف دارو در نظر گرفته شود.

3-چنانچه يك بار مصرف دارو فراموش گردد اگر تا روز بعد متوجه مصرف نشديد،دوز مصرفي را دو برابر نكرده وصرفا مطابق معمول مصرف روزانه دارو را مورد توجه قرار دهيد.

4-مطمئن شويد كه زمانptبه طور منظم اندازه گيري شود.

5-پزشك ودندانپزشك را از مصرف وارفارين آگاه سازيد.

6-در مصرف همزمان وارفارين با آنتي اسيد بيمار را از تغيير رنگ ادرار (قرمز رنگ) آگاه سازيد.

7-در مصرف هم زمان با داروهاي ضد بارداري خوراكي ممكن است دوزهاي وارفارين بيشتري مورد نياز باشد. كه بايد پزشك را از مصرف اينگونه داروها مطلع ساخت.

8-در صورت بروز دو عارضه نادر خارش (علامت هپاتيت)وتب ،لرز،گلودرد(آگرانولوسيتوز)پزشك معالج را آگاه نمائيد.

9- در طي درمان با اين دارو بايد شير دهي قطع شود.

10- هر سه ماه يك بار تست هاي خونيHCT،پلاكت،خون مخفي در مدفوع را چك نماييد.

11-خونريزي از لثه ها پتشي، اكيموز،مدفوع سياه قيري وهماچوري را كنترل نماييد.

12-تب ،راش وكهير را گزارش نماييد.

13-ممكن است به صورت هفتگي تا 2 هفته كنترلPT  در تصحيح دوزاژ وارفارين لازم باشد.اين وضعيت تاهفته 3 كهPTتثبيت شود ادامه مي يابد.

14-درمان بيش از حد دارو: تجويز ويتامينK  مي باشد.

آموزش به بيمار وخانواده:

1-در زمان مصرف وارفارين از مصرف داروهاي بدون نسخه (مانند استامينوفن و..)خودداري نماييد.زيرا ممكن است تداخلات جدي با وارفارين داشته باشند. مگر آن كه اين داروها توسط پزشك تجويز شوند.

2-به منظور پيشگيري از خونريزي لثه ها از مسواك نرم استفاده نماييد.

3- از انجام فعاليت هاي خطرناك (فوتبال،هاكي ،اسكي)وديگر اعمال پر مخاطره اجتناب ورزيد.

4-از تغييرات عمده در رژيم غذايي،دريافت ويتامين وسبك زندگي خوداري نماييد.

5-مصرف غذاهاي سرشار از ويتامينKرا محدود سازيد(نظير سبزيجات داراي برگ سبز) زيرا ميتوانند فر آيند ضد انعقادي را مختل سازند.

شرايط نگهداري

در  درجه حرارت 30-15 درجه سانتي گراد ودور از رطوبت ونور نگهداري شود.در ظروف درب بسته نگه داشته شود.

منابع:

كتاب مرجع كامل داروهاي ژنريك ايران همراه با اقدامات پرستاري –تاليف : مرجان رسولي – انتشارات انديشه رفيع-2009Martindale– فارماكولوژي مامايي- مباني مستدل براي كاربرد ايمن داروها- نويسنده:Suejordan

فيزيولوژي پزشكي گايتون


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک