(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)

راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري و كنترل مقاومت به استافها

 

 

دفتر بهبود كيفيت - بيمارستان امام حسين (ع)

عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی درمانی از مشکلات دیرینه ای است که سلامتی کارکنان بهداشتی درمانی بیماران و جامعه را همواره تهدید نموده، و با افزایش انتقال بیماری های نوپدیدی مانند ایدز و هپاتیت، ازطريق آسیب های تنفسی، توجه ویژه ای را در سالیان اخیر به خود معطوف داشته است. پیشرفت های شگرف در عرصه داروهای ضد میکروبی  هرچند باعث نجات جان بسیاری از بیماران شده، ولی استفاده نابجا و بی رویه از آنها باعث افزایش مقاومت و گسترش برخی عفونت ها شده است. افزایش ارائه خدمات بهداشتی درمانی، پسماندهای حاصل از این خدمات را افزایش داده؛ و آگاهی اندک دست اندرکاران، و نظارت ناکافی مسئولین مربوطه در زمینه جمع آوری و دفع این پسماندها، سلامت جامعه را در معرض تهدید قرار داده است.

1- ارزيابي خطر كلونيزاسيون باVREياMRSA

- شناسايي بيماران پر خطر در بدو ورود به بيمارستان.

- كامل كردن فرم پذيرش بيماران مشكوك به مقاومتهاي استافي.

- شناسايي بيماراني كه از يك بيمارستان ديگر ارجاع داده شده اند.

- شناسايي بيماراني كه مدتها از خدمات درماني يك مركز درماني ديگر بهره جسته اند.

- شناسايي بيماراني كه سابقه بستري در بيمارستان داشته اند.

- شناسايي بيماراني كه سابقه مقاومت ميكروبي داشته اند.

 

2-كشت غربالگري از بيماران پر خطر

تمام بيماراني كه در فرم ارزيابي مشكوك تشخيص داده شده اند.

تهيه سواب براي كشت از سوراخهاي بيني

( يك سواب براي هر طرف) ، زخمهاي باز

( حداقل دو سواب  از بزرگترين محلها )، ركتوم ( اطراف ركتوم و داخل آن )

 

3- توجه ويژه به بيماران آلوده يا كلونيزه

اطلاع رساني به بخش پرستاري جهت اعمال مراقبت ويژه پس از تاييد آزمايشگاه ميكروب شناسي

 

4- روشهاي جداسازي

همه بيماراني كلونيزه يا آلوده تحت پروتكل درمانيMRSAقرار گيرند تا زماني كه عفونت تحت كنترل در آمده باشد،درمان تحت نظر هر كدام از اعضاي تيم عفوني اجراشود ولي قطع درمان فقط پس از مشاوره با متخصص عفوني صورت پذيرد.

بيمار در اتاق يك تختي و تحت مراقبت ايزوله بستري گردد.

 

5- آموزش بيمار و خانواده

تهيه پمفلت و كتابچه آموزشي براي مطالعه بيمار و خانواده وي

ضرورت شستشوي دست و استفاده از روشهاي پيشگيري از انتقال عفونت به بيمار و خانواده وي آموزش داده شود.

 

6- انتقال بيمار مبتلا بهMRSAبه مراكز درماني مجهز عفوني يا خانه

بيماران بدون هماهنگي با تيم كنترل عفونت در بيمارستانهاي مبدا و مقصد جابجا نشوند.

بيماران تحت نظر قوانين پزشكي مي توانند ترخيص شوند.

برنامه ريزي براي پيگيري مراقبت هاي بعدي براي بيمار تحت نظر تيم كنترل عفونت صورت پذيرد.

در حين انتقال بيمار مبتلا بهMRSAبا آمبولانس شرايط لازم و مقرر شده رعايت گردد.

 

7-تميز كردن اتاق و تجهيزات

براي نظافت معمول اتاق بيمار از روش نظافتي روتين بيمارستان استفاده گردد.

تمام سطوح افقي و نقاطي كه در تماس با دست بوده اند ضد عفوني گردد.

ملحفه ها از بين برده يا شسته شوند.

 

8-درمان ياMRSA

اگر به صورت باليني عفوني است :

- درمان با آنتي بيوتيك مناسب بر اساس حساسيت آزمايشگاهي

- پماد 3Mupirocin  بار در روز تا 7 روز از طريق بيني و همه زخم هاي باز سطح پوست.

- حمام روزانه با كلرهگزيدين 2 % - 4% يا صابونTriclosan

- تكرارMRSA 2تا 4 روز بعد از تكميل درمان

- اگر كشت منفي بود ادامه مراقبت ها و غربالگري هفتگي

- اگر كشت مثبت بود ادامه مراقبت ها و مشاوره با متخصص عفوني

- اگر بيمار حامل يا كلونيزه اما بدون علامت است :

- درمان با آنتي بيوتيك مناسب بر اساس حساسيت آزمايشگاهي

- پماد3Mupirocin  بار در روز تا 7 روز از طريق بيني و همه زخم هاي باز سطح پوست.

- حمام روزانه با كلرهگزيدين 2 % - 4% يا صابونTriclosan

- تكرارMRSA 2تا 4 روز بعد از تكميل درمان

9- قطع روشهاي درماني

توجهاتMRSAمي تواند فقط بر اساس پيشنهاد يكي از اعضاي تيم كنترل عفونت قطع شود.

عموما يك بيمار بايد 3 مرحله كشت ترشحات منفي پس از درمان داشته باشد. در همان زمان توجهات ويژه قطع شده و فعاليت هاي عادي از سر گرفته مي شود. به هر حال بيمار بايد در اتاق يك نفره باقي مانده و در طي مدت بستري در بيمارستان غربالگري هفتگي ادامه يابد زيرا مجددا بيماران مي توانند مجددا آلوده شوند. آلودگي مجدد بيمار باMRSAدر طي 6 ماه بعد از قطع درمان همچنان محتمل است.

اگر آلودگي مجدد اتفاق افتاد توجهات ويژه بايد مجددا فعال شود.

 

منابع

1.Guide to the Elimination of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

 (MRSA ) Transmission in Hospital Setting .Association For Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC ).2007.

2.Prevention of hospital-acquired infection. World Health Organization.2002.

3. Sample Policy For Prevention and Control of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA).


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک