(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)

پلاسماي تازه منجمد شده

 

الف) پلاسماي تازه منجمد شده:

پلاسماي تازه منجمد شده (FFP)، پلاسمايي است كه در عرض 6-8 ساعت پس از اهداي خون، از يك واحد خون كامل جدا شده و به سرعت تا دماي منهاي 20 درجه سانتي گراد يا سردتر منجمد و در همان دما نگهداري شود.

FFPبراي اصلاح وضعيت انعقادي بيماران به كار مي رود. پلاسما شامل آب، الكتروليت ها، فاكتورهاي انعقادي و پروتئين ها (بيشتر آلومين) است. اكثر فاكتورهاي انعقادي در دماي يخچال پايدار هستند، بجز فاكتورهاي 5 و8 كه براي حفظ آنها دماي ذخيره سازي كمتر از منهاي 20 درجه سانتي گراد لازم است.پلاسمادر طولذخيره سازي و تا قبل از ذوب جهت مصرف، بايد به صورت منجمد، سخت و يكنواخت باقي بماند و در صورتي كه منجمد نبوده و نرم باشد به دور انداخته شود.در صورت امكان، بهتر استFFPرا در محفظه هاي مقوايي نگهداري كرد تا از تيوب هاي به هم بافته و منجمد كيسه -كه شكننده هستند- حفاظت شود. طول عمر و مدت زمان ذخيره سازيFFPبستگي به دماي ذخيره سازي دارد.

ب) كرايو (Cryoprecipiate):

كرايو تقريباً 50% از فاكتور 8 و فاكتور فون ويبلراند و 40-20% از فيبرينوژن، و مقداري فاكتور 13 موجود درFFPرا در خود دارد. پايداري كرايو در مدت ذخيره سازي به دماي ذخيره سازي بستگي دارد، كه دماي بهينه براي آن، منهاي 40 درجه سانتي گراد مي باشد.

جدول 1، زمان و دماهاي مجاز ذخيره سازيFFPو كرايو را نشان مي دهد.

 

جدول 1: شرايط ذخيره سازي پلاسماي تازه منجمد شده و كرايو

 

فراورده / شرايط

 

دماي نگهداري

حداكثر زمان ذخيره سازي

FFP

منهاي 65 درجه سانتي گراد يا سردتر

7 سال

 

FFP/Cryoprecipiate

منهاي  40 تا منهاي 64درجه سانتي گراد

24ماه

 

FFP/Cryoprecipiate

منهاي  30 تا منهاي 39درجه سانتي گراد

12 ماه

 

FFP/Cryoprecipiate

منهاي  25 تا منهاي 29درجه سانتي گراد

6 ماه

 

FFP/Cryoprecipiate

منهاي  20 تا منهاي 24درجه سانتي گراد

3 ماه

 

FFP/Cryoprecipiate ذوب شده

6-2 درجه سانتي گراد

24ساعت

 

پ ) مشتقات پلاسمايي:

مشتقات پلاسمايي، پروتئين هاي خالص شده اي (نظير فاكتور 8 و9) هستند كه از حوضچه پلاسمايي (Plasma Pooled) تهيه شده از پلاسماي تعداد زيادي اهدا كننده بدست مي آيند.

جدول 2، شرايط ذخيره سازي مشتقات پلاسمايي را نشان مي دهد. با اين حال بايد مشتقات پلاسمايي را مطابق راهنماي اختصاصي كارخانه توليد كننده ذخيره سازي كرد.

 

جدول 2: شرايط ذخيره سازي مشتقات پلاسمايي

 

فرآورده

دماي نگهداري

حداكثر زمان
 ذخيره سازي

ساير ملاحظات

Albumin (liquid)

دماي اتاق (بيشتر از 37 درجه سانتي گراد باشد)

3 سال

منجمد نشود.

Plasma Protein Fraction (powder)

8-2 درجه سانتي گراد

5 سال

در عرض 4 ساعت پس از باز شدن بايد مصرف شود.

Immune Serum Globulin (liquid)

8-2 درجه سانتي گراد

3 سال

منجمد نشود. فوراً مصرف شود.

Factor 8

الف:  8-2 درجه سانتي گراد

1 سال

منجمد نشود. در عرض 3 ساعت پس از Reconstitution (بازسازي) مصرف شود.

ب:  حرارت اتاق

3 ماه

Factor 9

الف:  8-2 درجه سانتي گراد

1 سال

منجمد نشود. در عرض 3 ساعت پس از Reconstitution (بازسازي) مصرف شود.

ب:  حرارت اتاق

1 ماه

ت: كـنسانتـره هاي پـلاكتي:

دماهاي پائين، عملكرد پلاكت ها را تحت تأثير قرار مي دهد. به اين منظور، خون كاملي كه قرار است از آن پلاكت تهيه شود بايد تا زمان پردازش، در محدوده دماي 24-20 درجه سانتي گراد نگهداري شده و كنسانتره پلاكتي جدا شده از آن نيز تا زمان مصرف در همين دما و تحت آژيتاسيون مداوم نگهداري شود.

عمر پلاكت و شرايط ذخيره سازي بسته به نوع كيسه مصرفي فرق مي كند به طوري كه به صورت معمول تا 72 ساعت قابل ذخيره سازي است، مگر در پك هاي پلاكتي ويژه كه در آنها تا 5روز نيز قابل نگهداري است.

 در صورت عدم وجود دستگاه آژيتاتور پلاكت، كنسانتره هاي پلاكتي بايد در عرض 30 دقيقه پس از تكميل آزمايشات (به شرط منفي بودن نتايج آزمايشات عفونت هاي قابل سرايت از انتقال خون) ترانسفوزيون شوند.

كنسانتره هاي پلاكتي، با خروج از بانك خون بايد در جعبه هاي حمل خوني قرار گيرند كه دماي آنها را در حد دماي اتق نگهداري كند. ترانسفوزين اين پلاكت ها بايد حتماً در مدت 30 دقيقه شروع شود.

جدول 3، شرايط صحيح ذخيره سازي و حمل ونقل كنسانتره هاي پلاكتي را نشان مي دهد.

 

جدول 3: شرايط ذخيره سازي و حمل ونقل كنسانتره هاي پلاكتي

 

شرايط

دماي نگهداري

حداكثر زمان
 ذخيره سازي

 

ذخيره سازي

24-20 درجه سانتي گراد

72 ساعت تا 5 روز، بسته به نوع كيسه خون مورد استفاده

 

حمل ونقل

24-20 درجه سانتي گراد

از 24 ساعت فراتر

 

بعد از توزيع (به بخش مصرف كننده-مترجم)

24-20 درجه سانتي گراد

30-15 دقيقه

 

سيستم باز، پولد

24-20 درجه سانتي گراد

4 ساعت

 

  

FFP حاوی تمام فاکتورهای انعقادی اعم از پایدار وناپایدار (5و8)می باشد و تا یک سال بعد از خون گیری به عنوان  FFPقابل مصرف است.

اگرFFPدر( 6-) 1درجه سانتی گراد آب شود قسمت نا محلول آن را کرایو می نامند.

کاربردبالینی FFP     

FFP  را تحت 3 مقوله کلی مصرف می شود

الف)موارد مصرف قطعی

1-جایگزینی کمبود فاکتورهای خاص مثل فاکتورهای2و5و7و10و11و13ومی باشدوبرای فاکتورهای8 و9 بهتراز فر آورده متراکم اختصاصی استفاده شود

2- بر عکس نمودن سریع اثر وارفارین:

اگر زندگی بیمار به دلیل خونریزی در خطر باشد یا انجام عمل جراحی ضرورت داردبایداثر وارفارین سرعت برعکس شود که با تزریقFFP  صورت می پذیرد .

3 -درمان پور پورای ترومبوتیک ترومبو سیتوپنیک TTP

4 - انعقادداخل عروقی حاد ACUTE  DIC

ب) موارد مصرف هنگامی که خونریزی وجود داشته یا محتمل باشد.

 تزریق خون  MASIVE

بیماری کبدی

ج)موارد مصرف ویژه

 کمبود پروتئین CیاS:در خلال درمان حاد بیماران مبتلابه کمبودپروتئینCیاD تزریقFFP   موثر است ویا در درمان داروهای ضد انعقاد خوراکی یا توید کنسانتره پروتئین C  استفاده می شود.

 جراحی قلب باز : بیمارانی که تحت جراحی قلب باز یا بای پاس قلبی قرار می گیرند عوامل انعقادی کاهش می یابد ولازم است ازFFP  استفاده شود.

موارد مصرف رسوب کرایو

1- جبران فاکتور 8 وفاکتور خون ویلبراند

2-  جایگزینی فیبرینوژن

3-جایگزینی فاکتور 13

4-جایگزینی فیبرو نکتین

منبع : درسنامه اصول انتقال خون درپزشکی FRESH  FROSEN  PLASMA


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک