(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

بررسی اختلالات تیروئید در بیماریهای چشمی

فوق تخصص جراحی حدقه، مجاری اشکی و پلاستیک چشم همچنین با اشاره به فعالیتهای پژوهشگران ایرانی در زمینه بررسی اختلالات تیروئید در بیماریهای چشمی گفت: در این مطالعه عوارض تیروئیدبه صورت بیرون زدگی، زل زدگی و انحراف چشم بروز می کند که در جمعیتی حدود 850 بیماردر کشور مورد بررسی قرار گرفت. زل زدگی شایع ترین علامت تیروئیداست که در چشم بروز می کند و در جمعیت ایران در میان بیمارانی که دارای پرکاری و کمکاری تیروئید هستند به یک شکل دیده شده است . متاسفانه در کشور ما این افراد دیر بهچشم پزشک مراجعه می کنند و این مسئله مشکلاتی را برای عصب بینایی افراد ایجاد میکند. افرادی که این موضوع برای آنها بوجود می آید باید به طورمشترک تحت نظر دو پزشک متخصص چشم و غدد قرار گیرند. عمل جراحی پلاستیک چشم برای رفع بیرون زدگی چشم باید در زمان توقف پرکاریتیروئید انجام گیرد تا نتیجه بخش باشد.

برای رفع مانع پسزدگی پیوند در ایمپلنت استفاده شده در چشم های تخلیه شده در اینمطالعه که اکنون بر روی خرگوش در حال انجام است، ماده دارویی خاصی که برای درمانهای دیگری استفاده می شود در حال آزمایش است که به موجب آن پس زدگی پیوند برایایمپلنت چشم مصنوعی رفع می شود.  ایمپلنتی که برای چشم مصنوعی کاربرددارد باید ماده ای داشته باشد که باعث رشد عروق از داخل بدن به ایمپلنت بشود تاطبیعی ترین کارکرد را نسبت به چشم عادی فرد داشته باشد که در حال حاضر بیشتر اینایمپلنتها از سوی بدن بیمار پس زده می شود و عروق کامل نمی شود و ما در حال حاضر درحال آزمایش ماده ای برای رفع این پس زدگی هستیم.

اهميت معاينه چشم در تشخيصMSAnnals of Neurology

تستoptical coherence tomography(OCT) نازكي رتين را در مبتلايان بهMSاندازه گيري مي كند. اين تكنيك قابليت و پتانسيل فراهم نمودن يك ارزيابي قوي و قابل اعتماد از تغييرات ساختاري در سيستم عصبي مركزي را دارد. اين تست نه تنها در اهداف تشخيصي بلكه همچنين در مطالعات باليني به منظور "بررسي اينكه آيا درمان هاي بالقوه مي توانند مانع پيشرفت بيماري و يا بازگشت عملكرد عصبي شود يا خير" استفاده شود. در اين مطالعه ازOCTبراي اندازه گيري ميزان نازكي رتين در 299 بيمار مبتلا بهMSاز حدود 6 ماه تا 5/4 سال، استفاده شد. محققان در اين بيماران به نازكي  معنادار رتين همراه با كاهش قدرت ديد دست يافتند. آنها نتيجه گيري كردند كهOCTروشي قابل اعتماد، با کاربرد آسان، بدون درد و حساس به تغييرات رتين در طول زمان مي باشد. احتمالا و در آينده نه چندان دور متخصصين چشم خواهند توانست با استفاده ازOCTدر طي يك معاينه چشم روتين نازكي رتين را شناسايي كرده وMSرا به عنوان اولين تشخيص مد نظر قرار دهند.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک