(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

الفباي ديابت

سپيده محمديپزشك عمومي

قند خون ناشتا

110-70

قند خون 2 ساعته

كمتر از 180

قند خون 3 ماهه(HbAC)

كمتر از 7%

فشار خون

كمتر از 80/130

تري گليسريد

كمتر از 150

LDL(چربي بد)

كمتر از 100

HDL(چربي خوب)

بيشتر از 50 در زنان و 40 در مردان

شاخص توده ي بدنيBMI

كمتر از 18

18 تا 25

25 تا 30

بيشتر از 30

كمتر از وزن مناسب

وزن مناسب

داراي اضافه وزن

چاق

شاخص توده بدني =

وزن(كيلو گرم)

قد2(متر)

A=A1C

قند خون 3 ماهه

افراد مبتلا به ديابت بايد حداقل 2 بار در سال آزمايشA1C‌بدهند.

آزمايشA1C‌وضعيت كنترل قند خون شما را در دراز مدت (3-2 ماه گذشته) نشان مي دهد .

هرجهA1Cكمتر باشد قند خون بهتر كنترل شده و احتمال پيشرفت عوارض چشم،كليه،قلب كمتر مي شود

هدف شما بايدA1Cكمتر از 7% باشد

B=BP

(Blood Pressure)

فشار خون

فشار خون شما ميزان فشاري را كه به رگ هاي خوني شما وارد مي شود بيان مي كند.

وقتي فشار خونتان بالا است قلب شما بايد بيش از ميزان طبيعي كار كند.

بر اساس تعريف انجمن ديابت آمريكا فشار خون خود را بايد كمتر ازmmHg 80/ 130 حفظ نماييد .

C=Cholesterol

كلسترول

كلسترول يكي از انواع چربي خون مي باشد.انواع كلسترول خون شاملHDL‌يا چربي خوب وLDLيا چربي بد مي باشد .

اگر ميزانHDLيا چربي خوب بيشتر ازmg/dl50 در زنان وmg/dl‌ 40 در مردان باشد در محافظت از قلب شما كمك مي كند.

اگر ميرانLDL‌ يا چربي بد بيشتر ازmg/dl‌ 100 باشد خطر انسداد عروق و بروز سكته و بيماري هاي قلبي تسريع مي گردد.

نوع ديگر چربي خون تري گليسريد است. اگر ميزان تري گليسريد بيشتر ازmg/dl150 نيز خطر بروز بيماري هاي قلبي افزايش مي يابد.

نوع

سبز (انتخاب بهتر)

زرد

قرمز

غلات

نان هايي با رنگ تيره

(مثل نان جو و سنگگ)

نان تهيه شده

 از آرد سفيد

نان هاي حاوي چربي هاي اشبا كرده با روغن مثل انواع بيسكويت

حبوبات

نخود و لوبياي پخته

-

حبوباتي كه دركره سرخ شده باشد

سبزيجات

اكثر سبزي هاي خام و پخته مثل كدوي پخته

ذرت، باقلا

نخود فرنگي

سبزي هايي كه زياد سرخ شده باشند يا در آن ها انواع سس به كار رفته باشد

ميوه ها

اكثر ميوه ها (ميوه ها با شيريني كم)

آب مي وه هاي غير قندي چون فاقد فيبر هستند

آب ميو ه هاي حاوي شكر و ميوه هاي بسيار شيرين

گوشت

گوشت هاي سفيد و قرمز كم چرب و سفيده تخم مرغ

-

گوشت هاي قرمز پرچرب، سوسيس، كالباس همبرگر و زرده تخم مرغ

شير و لبنيات

شير كم چرب و فرآورده هاي

حاصل از آن

-

شير پر چرب

چربي ها

روغن زيتون، روغن دانه هاي گياهي مثل دانه كنجد، آفتابگردان و

هسته انگور

-

كره و روغن هيدروژنه مثل خامه و سرشير مارگارين و روغن هاي حيواني

منابع:

Hertog MGL, et al. (1993) Dietary antioxidants flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen

Elderly Study. Lancet,155; 381

[1]Hertog MGL, et al. (1995) Flavonoid intake and long-term risk of coronary heart disease and cancer in the seven countries study Arch Int Med 155; 381


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک