(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)

تنگي نفس در بيماران سرطاني

 

مشكلات تنفسي در بيماران سرطاني پيشرفته از تظاهرات بسيار شايع است و هدف ما در اين مقاله توضيح روشهاي كنترل اين عوارض در اين گروه از بيماران است.

 

جهت درمان اين مشكلات بايستي در ابتدا ارزيابي مناسبي از وضعيت بيماري،شدت و ضعف آن بيماريهاي زمينهاي قبلي مانندبيماريهاي انسدادي مزمن ريوي، آنمي اسيت و....داشته باشيم.

 

تنگي نفس: تنگي نفس ميتواند جنبه فيزيكي و غير فيزيكي داشته باشد. وعبارتست از احساس تنفس ناخوشايند. در يك مطالعه حدود 70% از 700 بيمار سرطاني در شش هفته آخر عمر دچار درجاتي از تنگي نفس بودهاند كه اين تنگي نفس نه تنها باعث آزار خود بيمار بوده بلكه باعث تاثر مضاعف همراهيان ، خانواده آنها نيز بوده است. گاهي اين تنگي نفس علل واضحي دارد مانند وجود مايع در فضاي پلورال با فشار بر برونش هاي بزرگ اما در مواردي علل خاصي براي آن دريافت نمي شود گاه عللي مانند عضلاني وضعف شديد بيمارديسپنه اورا تشديد مي كند وگاه تنفس هاي تند بيمار عامل تنگي نفس اوست.

 

پيگيري وكنترل:

تنگي نفس بيمار بر اساس يك سري عوامل مشترك و پروتكل هاي شخصي در بيمار شكل مي گيرد و تمامي تيم درمانگر بيمار به درجاتي در كنترل آن سهيم هستند مانند خدمات پرستاري،فيزيو تراپي خصوصا در توضيح وكنترل و آموزش  روشهاي تنفسي ،كنترل حالات اضطرابي و متددهاي ريلاكسيشن مي توانند مفيد فايده باشند.

 

ميدان خاص درمانهاي اختصاصي مانند شيمي درماني ميتواند به كنترل تنگي نفس  و بهبود رضايتمنذي بيمار كمك كنند برخي اقدامات مانند دوري از سفرهاي درون شهري و مناطق شلوغ

 

در مواردي اقدامات كنترل علامتي مانند راديو تراپي ،ليزر ترا1ي و گذاشتن استنت در تومورهاي داخل تراشه ضرورت دارد پلورووز در مواردي كه پلورويهايي مكرر اتفاق مي افتد   در صورت عدم امكان بايد مايع پلورال مكررا تخليه شود.

 

هر چند سالونلا در كمتر از يكماه مجددا مايع پلور جايگزين شده و نيازمند  تخليه مجدد خواهد بود.

 

اكسيژن:

اكسيژن همواره از درمانهاي غير اختصاصي تنگي نفس است كه گاه بيماران وابستگي شديد به اكسيژن پيدا ميكنند ولي جز در بيماران با بيماري مزمن قلبي وريوي كه به واسطه هيپوكسي نيازمند اكسيژن تراپي هستند جز در مواردي در بقيه موارد كار آيي زيادي ندارد.

 

ثابت نشده كه اگر اكسيژن بالاتري به بيمار سرطاني بدون علائم هيپوكسي رسانده شود در بهبود تنگي نفس وي تاثيري داشته باشد.

 

          خصوصيت عمومي ومداومت تنگي نفس

          به بيمار ،خانواده وهمراهيان وي آرامش دهيم

          بيماري رابراي آنها توضيح دهيم

          روشهاي كنترل وبهبود تنفس مانند روش نشستن وخوابيدن را به بيمار آموزش بدهيم

          جريان هواي تازه را با پنكه يا باز كردن پنجره براي بيمار تامين نماييم

          روشهاي ريلاكسيشن را اجرا نمائيم

          در صورت نياز اقدام به تجويز خون نماييم

          بيمار را تشويق به سازگاري با شرايط جديد نماييم

 

اقدامات جنبه هاي درماني تنگي نفس

 

افيوژن پلورال:

كشيدن وتخليه  مايع پلور يا

تغيير شانت هاي پلورويرتيو

 

افيوزن پريكارد:

آسپيراسيونبا يا بدون تغيير دريچه

كورتون با دوز بالا

 

ضايعات داخل برونش:

  -       كورتون با دوز بالا

  -       ليزر تراپي

  -       كرايو تراپي

  -       استنت


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک