(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)

اثرات مخرب امواج اطراف کامپیوتر بر سلامت

اگر چه در اطراف ما تنها کامپیوتر نیست کهامواج الکترومغناطیس را از خود ساطع می کند، اما یکی از پر استفاده ترین وسائلالکتریکی است که امروزه در خدمت بشر قرار گرفته است. این امواج به دلیل حرکتالکترون ها درون سیم های فلزی ایجاد می شوند.

کامپیوترهایی که در اطراف ما وجود دارند و ما در حال استفاده از آنها می باشیم،مانند هر وسیله الکترومغناطیسی دیگر، امواج الکترومغناطیس از خود ساطع می کنند. اینامواج به دلیل حرکت الکترون ها در داخل سیم های فلزی ایجاد می شوند.

اندازه گیری امواج الکترومغناطیس وسایل الکتریکی، توسط وسیله ای به نام گاوس مترانجام می شود. اگر چه در اطراف ما تنها کامپیوتر نیست که امواج الکترومغناطیس ازخود ساطع می کند، اما یکی از           پر استفاده ترین وسائل الکتریکی است که امروزه در خدمتبشر قرار گرفته استبا یادگیری چگونگی کنترل امواج الکترومغناطیس، می توان گام موثری در ارتقایسلامت استفاده کنندگان از کامپیوتر برداشت.

اثرات امواج الکترومغناطیس روی سلامت اعضایبدن

میدان های الکتریکی که در اثر امواج الکترومغناطیسی تجهیزات الکتریکی به وجود میآیند، نامرئی هستند، اما سرشار از انرژی می باشند، طوری که اگر میزان این امواج ازحدی بالاتر برود، احتمال می رود که خطراتی را برای سلامت انسان ها در پی داشتهباشنداین میزان خطرناک در اطراف سیم های برق بدون محافظ که ولتاژهای قوی از آنها عبورمی کنند وجود داردژنراتور های برق و موتور های برق هم از وسایل الکتریکی خطرناک هستندیکی از آثار مضر امواج الکترو مغناطیس بر روی سلامت انسان ها، بروز انواع سرطانهامی باشد. اگرچه این ارتباط از جمله بحث برانگیز ترین مسائل پزشکی بوده است، اماتحقیقات مختلف نشان داده است در مناطقی که میزان امواج الکترو مغناطیس ساطع شدهزیاد می باشد، به همان نسبت میزان شیوع انواع سرطان ها هم زیاد می باشند.   

شایع ترین سرطان های گزارش شده در این رابطه،سرطان سینه وسرطان مغزمی باشدعلاوه بر آن، امواج الکترومغناطیس می توانند سبب تضعیف سیستم ایمنی بدنشوندبه بیمارانی که از مشکلات قلبی رنج می برند، توصیه می شود که موارد گفته شده رادر ارتباط با محیط زندگی خود رعایت کنند و در مناطقی زندگی کنند که امواج الکترومغناطیس کمتری در جریان باشدتحقیقات مختلف نشان داده است که این امواج، بر روی ضربان قلب اثر می گذارد و آن رااز حالت طبیعی خارج می کند.

بدترین شکل تداخل امواج، هنگام استفاده همزمان از تلفن همراهو مایکروویو است تلفن همراه هم بی ضررنیست

استفاده هم زمان از وسایلی که امواج الکترومغناطیس را از خود ساطع می کنند، سببتشدید آثار تخریبی بر سلامت انسان ها می شودیکی از وسایل پر استفاده امروزی که امواج الکترومغناطیس از خود ساطع می کند،تلفن همراه می باشد.

اثرات تداخل استفاده از تلفن همراه و وسایل دیگر مانند مایکروویو، رایانه و همچنین مصرف داروهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. تداخل استفاده از تلفن همراه ووسایل یاد شده اثرات سوء امواج تلفن همراه را تشدید می‌کندهم چنین بدترین شکل تداخل، هنگام استفاده همزمان از تلفن همراهومایکروویواستاز سوی دیگر شرایط استفاده از تلفنهمراه در اثرات آن تعیین‌کننده است. به عنوانمثال استفاده از تلفن همراه در مکان‌های مسقف و شهرهای آلوده،مقدار خـاصی را طلبمی‌کند.

روش هاي کنترل امواج الکترومغناطیس

1-خاموش کردن کامپیوتر   

                                                                                   

یکی از موثرترین کارها برای قطع امواج الکترومغناطیس کامپیوتر، خاموش کردن آن میباشدبسیاری از ما ساعت های زیادی را در مقابل کامیپوتر می نشینیم و زمان هایی که ازآن استفاده نمی کنیم، کامپیوتر را روی حالت آماده باش قرار می دهیم و آن را خاموشنمی کنیم، بدون آن که به آثار مخرب امواج الکترو مغناطیس در مدت زمان طولانیبیندیشیمجالب است بدانید اگر گاوس متر را برای اندازه گیری مقدار امواج الکترومغناطیس درنزدیکی دستگاه خاموش قرار دهیم، باز هم مقداری امواج الکترو مغناطیس را نشان میدهد

به عبارت دیگر حرکت الکترون ها در داخل سیم برق، حتی با خاموش کردن دستگاه ادامهپیدا می کند. اگرچه بسیار ضعیف تر از زمانی است که کامپیوتر روشن و آماده به کاراست.

کابل ها و سیم های برق از عمده ترین مناطقی هستند که امواجالکترومغناطیسی را به بیرون ساطع می کنند

2- جدا کردن سیم های برق کامپیوتر ازپیریز برق

اگر بخواهیم هیچ گونه حرکت الکترومغناطیس در داخل سیم ها نداشته باشیم، باید بهطور کامل سیم های برق کامپیوتر را از پریز جدا کنیم. اگر در این حالت گاوس متر رابرای اندازه گیری به کار گیریم، کاهش میزان امواج الکترو مغناطیس را در این حالت بازمانی که کامپیوتر خاموش است و سیم ها متصل به پریز می باشند را خواهیم دید.

3- استفاده از محافظ میدانمغناطیسی

محافظ میدان مغناطیسی از آلیاژهای مخصوصی ساخته شده است که امواج الکترومغناطیسیرا در خود نگه داشته و مانع از انتشار آن به اطراف می شود

4-استفاده از محافظ کابل هایبرق

کابل ها و سیم های برق از عمده ترین مناطقی هستند که امواج الکترومغناطیسی را بهبیرون ساطع می کنند. بنابراین با استفاده از محافظ برای آنها تا حد زیادی جلویامواج سیم های برق را می توان گرفت و در ارتقای سلامت افرادی که در آن محیط مشغولبه کار هستند، گام موثری برداشت.

چند تذکر

هنگام استفاده از مانیتور سعی کنید که از محافظ صفحه مانیتور برای کاهش آسیبرسانی این امواج به اعضای بدن خود استفاده کنید.اگرچه استفاده از این وسایلبه طور مستقیم و دفعه ای آسیب نمی رسانند، اما درصورتی که استفاده مداوم و طولانی مدت داشته باشید، آثار مخربی را روی اعضای بدنمصرف کننده ها خواهد گذاشت.

منابع

1- بررسي اثر بيولوژيكي امواج ماکروویو تلفن  سيار بر تغييرات آنتي اكسيداني خون خرگوش : دكتر علی خوانین ،  دکتر ويدا زراوشاني،  دكتر عباس رضائي،  دكتر سيد باقر مرتضوي،  دكتر رمضان ميرزايي،دکتر جلال حسنی

"Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic -2

Electromagnetic fields (up to 300 GHz),” Health Phys., vol. 74, pp. 494-522, 1998.

Biological Effects of Radio-Frequency/MicrowaveRadiation-3

Eleanor R. AdairFellow, IEEEand Ronald C. PetersenFellowIEEE-

      حديث :امام علي (ع): هركس بر سختي پرهيز صبر نكند ناتن درستي اش به درازا مي انجامد .

 دانش نامه احاديث پزشكي  ،ص 366


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک