(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)

بررسي ويژگي هاي سرشت و منش بيماران اسكيزوفرن و مقايسه با افراد عادي

چكيده:

این پایان نامه با عنوان بررسی  مقایسه ای بین نقش ابعادسرشت ومنش در بیماران اسکیزوفرنی و افراد عادی است. جامعه آماری ژوهش حاضر شامل بیماران اسکیزوفرن تحت درمان (بستری وسرپایی) مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا در شهرستان مشهد و کارمندان بخش 1 و 2 مردان و زنان بیمارستان ابن سینا  در سال 1392 که جهت انتخاب حجم نمونه گروه اول ،به روش نمونه گیری دردسترس در یک فاصله زمانی دوماهه (درمحدوده زمانی اوایل خرداد ماه تا اواخر تیرماه 1392) ازبين بيماران اسکیزوفرن  به تعداد (20 مرد و 20 زن ) بیمارستان ابن سینا  و جهت اتخاب حجم نمونه گروه دوم ،به روش نمونه گیری تصادفی ساده  تعداد( 20 مرد و 20 زن ) از کارمندان مرد و زن بخش 1و 2 مردان و زنان بیمارستان ابن سینا اقدام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه ابعادسرشت ومنشTCI-125كلونينجروهمكاران ( 1993)وداده ها  با استفاده از ابزار های آماری  آزمونtگروه ها ی مستقل و واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی استفاده شده است و و پس از تجزیه و تحلیل داده ها این نتایج حاصل شد :

-بین نوجویی در گروه افراد عادی و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود دارد. و ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین نوجویی در بیماران اسکیزوفرن پایین تر از افراد عادی است

-بین پاداش – وابستگی  در گروه افراد عادی  و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود دارد. و ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین  پاداش – وابستگی  در بیماران اسکیزوفرن پایین تر از افراد عادی است

بین خود راهبردی  در گروه افراد  عادی و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود دارد. و ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین خود راهبردی  در بیماران اسکیزوفرن پایین تر از افراد عادی است

بین  آسیب پرهیزی  در گروه افراد عادی  و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود داردو ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین آسیب پرهیزی  در افراد  عادی پایین تر از بیماران اسکیزوفرن است

بین پشتکار در گروه افراد عادی  و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود دارد. و ظاهرمیانگین ها نشان می دهد که میانگین پشتکاردر افراد عادی پایین تر از بیماران اسکیزوفرن است

بین  همکاری در گروه افراد  عادی و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود دارد. و ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین همکاری در افراد عادی بالاتر از بیماران اسکیزوفرن است

بین  خود فرا روی  در گروه افراد عادی  و بیمار اسکیزوفرن  تفاوت معنی داری وجود داردو ظاهر میانگین ها نشان می دهد که میانگین خود فراروی  در افراد عادی پایین تر از بیماران اسکیزوفرن است.

بین  مولفه های سرشت و منش در گروه افراد عادی و بیمار اسکیزوفرن  و پارانوئید  تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین های مولفه سرشت و منش ( نوجویی ، پاداش- وابستگی ، خود راهبردی، آسیب پرهیزی ، پشتکار، همکاری ، خود فراروی )    در افراد عادی  و بیماران اسکیزوفرن و پارانوئید معنی داراست.

بین  مولفه های سرشت و منش در گروه افراد عادی مجرد و افراد عادی متاهل  تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین های مولفه سرشت و منش در افراد عادی  بر اساس تجرد و تاهل  معنی دار نیست .

بین  مولفه های سرشت و منش در گروه بیماران اسکیزوفرن بر اساس تجرد و تاهل و مطلقه بودن  تفاوت معنی داری وجود داردیعنی به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین های مولفه سرشت و منش ( نوجویی ، پاداش- وابستگی ، خود راهبردی، آسیب پرهیزی ، پشتکار، همکاری ، خود فراروی )  در  بیماران اسکیزوفرن بر اساس تجرد و تاهل و مطلقه بودن  معنی دار نیست

كليد واژه ها : سرشت ومنش-  اختلال اسکیزفرنی

استاد راهنما:دكتر محمد حسين بياضي

تهيه و تنظيم:اصغر چوپان


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک