(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)

 

چهار تا پنج رنگ درتریاژ وجود دارد.

گروه فوری(قرمز)

بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره آمیزداشته و بدون اقدام درمانی سریع درکمتراز 1تا2 ساعت آینده جان خودرا ازدست داده یا دچار مشکلات و عوارض شدید می شوند.

·  خون ریزی خارجی شدید و قابل کنترل

·  مشکلات تنفسی قابل اصلاح

·  جراحات شدید ناشی از آوار

· قطع شدگی عضو بطور ناقص

·پارگی­های شدید همراه شکستگی باز

· سوختگی شدید صورت و راه های هوایی

· سوختگی های درجه 2 و3 با وسعت40درصد

· عدم هوشیاری بدون علت مشخص

· نشانه­های انفارکتوس میوکارد

· تشنج پایدار

· علایم دال بر زایمان قریب الوقوع یا زودرس

·مسمومیت شدید

· مراحل اولیه تا متوسط شوک

گروه تاخیری (زرد)

بیمارانی که جراحات شدید داشته ونیاز به مداخله درمانی و بستری دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد. به عبارت دیگر بین 2تا12 ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود.

· شکستگی های ساده استخوان های بزرگ

·پارگی های متوسط بدون خون ریزی

·صدمات چشمی

·آسیب دیدگی های غیربحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کما

·زخم های نافذ و سوراخ کننده شکم بدون شوک

· دیابت بدون اختلال هوشیاری

· دیسترس تنفسی غیرحاد

·مشکل طبی غیرسرپایی

گروه سرپایی (سبز)

افرادی که ضایعات خفیفی دارند، که نه جانشان به خطر خواهد افتاد و نه دچارعوارض دائمی ناشی از آسیب می­شوند و نیاز به درمان اورژانس ندارند.

· آسیب دیدگی های خفیف بافت نرم      

        

·شکستگی های کوچک و بسته 

 ·سوختگی های خفیف غیر از راه هوایی       

·اختلالات عصبی- روانی          

·اختلالات زنان و زایمان          

·شکایت های طبی معمول                   

·آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند.

متوفیان و افراد در حال مرگ (سیاه و آبی)

اين گروه شامل افراد فوت شده و هم چنين افراد در حال مرگ مي­باشند، يعني افرادي كه در كمتر از يك ساعت خواهند مرد و پيش بيني مي­شود حتي در صورت رسيدن به بيمارستان نيز اقدامات درماني براي زنده ماندن آن ها موثر نخواهد بود. در برخی مراجع افراد در حال مرگ را با رنگ آبی تقسیم بندی و مشخص می­کنند.

·کبودی نعشی و یا جمود نعشي

 · گشادی دوطرفه مردمک ها

 ·ایست قلبی

 · هیپر/هیپوترمی شدید

 · صدمات بحرانی سیستم عصبی مرکزی همراه باکما/ صدمات شدید طناب نخاعی

 ·آسیب دیدگی های بحرانی متعدد

 ·سوختگی های شدید با وسعت بیشتراز 40 درصد

 ·آسفیکسی تروماتیک

 ·خون ریزی/شوک درمراحل پایانی

انواع تریاژ

 ·ابتدایی Preliminary

 ·اولیهPrimary       

 ·ثانویه   Secondary

 ·تریاژ ابتدایی

 ·قبل از رسیدن پرسنل باتجربه و کارآزموده و بصورت ابتدایی توسط افراد محلی و با سرپرستی یک نفراز کارکنان بهداشتی- درمانی مانند بهورزان صورت می­گیرد.

 ·اهمیت: بیماران دارای آسیب کمتر در ساعات اولیه حادثه که منابع درمانی محدودیت شدیدی دارند، موجب افزایش   بار کاری مراکز درمانی نشوند و از طرف دیگر بیماران بدحال به سرعت به خدمات درمانی دست یابند.

 ·لازمه وجود چنین تریاژی آموزش به پرسنل بهداشتی درمانی درسطوح پائین تری مثل خانه بهداشت یا مراکز بهداشت و درمان است. همچنین توجیه و آموزش مردم که بهتراست با پشتیبانی شوراهای اسلامی شهریا روستا صورت گیرد.

 ·اهالی منطقه اصول اولیه دسته بندی آسیب دیدگان را براساس نیاز به درمان و با استفاده از رنگ های در نظر گرفته شده بدانند و با جمع آوری آسیب دیدگان دریک محل مشخص امکان انتقال سریع تر آنها فراهم آورند.

روش تریاژ ابتدایی

اصول ابتدایی ارزیابی ودسته بندی آسیب دیدگان برحسب وخامت حال عمومی

 ·باید رسیدگی به تدفین متوفیان و نیز درمان افراد درحال مرگ تارسیدگی و انتقال سایر آسیب دیدگان به تاخیر بیفتد.

 ·ابتدا باید آسیب دیدگانی منتقل شوند که حال وخیم تری دارند ولی درحال مرگ نیستند.

 · سپس آسیب دیدگانی منتقل شوند که نمی­توانند بدون کمک راه بروند.

 ·رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگانی که می­توانند راه بروند،درمرحله بعدی اولویت قراردارد.

 ·برای سهولت در انتقال و رسیدگی به آسیب دیدگان، باید هرگروه جداگانه ولی نزدیک به هم و نزدیک به جاده نگهداری شوند، به نحوی که افراد با اولویت بالاتر به جاده نزدیک تر باشند.

 ·درصورت حضور پرسنل بهداشتی – درمانی درمنطقه از روش تریاژ STARTاستفاده مي­شود.

نیروی انسانی جهت تریاژ ابتدایی

 ·کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی

 ·بهورزان

 ·نیروهای مردمی

آموزش

·تریاژ به روش START به کارکنان بهداشتی – درمانی  

·مفهوم تریاژ به مردم

·انتقال صحیح و مناسب آسیب دیدگان

تریاژ اولیه : STARTSimpleTriage and Rapid Treatment

·نیروی انسانی: پرسنل اورژانس، امدادگران هلال احمر، گروه سیار امداد پزشکی

·تجهیزات: کارت تریاژ اولیه، ماژیک ضدآب، لوازم ساده درمان ( باند،گاز )

·درمان همراه: بازکردن راه هوایی مسدود به علت وجود جسم خارجی یا وضعیت نامناسب قرارگیری فرد آسیب دیده، کنترل خون ریزی­های شدید و فعال خارجی توسط پانسمان فشاری

·آموزش: اصول وفلسفه تریاژ، روش تریاژ START، اقدامات احیای مقدماتی، آشنایی با کارت های تریاژ و روش ثبت اطلاعات درآنها، مانور عملیاتی وکارگروهی

ترياژ ثانويهSAVE:SecondaryAssessment Of Victim Endpoint

 ·در مواردی که تعداد آسیب دیدگان زیاد بوده وامکان انتقال تمام آنها به مراکز درمانی یا بیمارستان وجود ندارد و هنوز درمانگاه صحرایی نیز در محل احداث نشده است، شاید گروهی از آسیب دیدگان تا مدت زیادی در همان محل باقی بمانند.

 ·در این موارد از سیستم تریاژ SAVE استفاده می­شود.

 ·روش SAVE براساس تشخیص بیمارانی است که بیشترین استفاده را از مراقبت های موجود می­برند.

 ·دسته بندی بیماران براساس تریاژ به روش SAVE

 ·آسیب دیدگانی که علی رغم اینکه درمحل نمی­توان اقدامی جهت زنده ماندن و درمان آنها انجام داد، اگر به بیمارستان برسند نجات خواهند یافت (قرمز)

 ·آسیب دیدگانی که بیشترین فایده را از مداخلات درمانی موجود می­برند (زرد)

 ·آسیب دیدگانی که حتی بدون مداخله درمانی هم زنده می­مانند (سبز)

 ·متوفیان (سیاه)

امکانات برای تریاژ ثانویه:

 · نیروی انسانی: گروه های امداد پزشکی

 · تجهیزات: کارت تریاژ ثانویه، ماژیک ضد آب، امکانات احیای پیشرفته

 ·درمان همراه: امکانات احیای پیشرفته

 ·آموزش: اصول وفلسفه تریاژ، روش های تریاژ SAVE, START، اقدامات احیای پیشرفته، آشنایی باکارت های تریاژ و روش ثبت اطلاعات برآنها، روش امتیازبندی براساس Revised trauma score& Glasgow coma scale

 ·افزایش سرعت و دقت در قضاوت بالینی، مانور عملیاتی و کارگروهی    

·اقدامات احیای مقدماتی، آشنایی با کارت های تریاژ و روش ثبت اطلاعات درآنها، مانور عملیاتی وکارگروهی

ترياژ ثانويهSAVE:SecondaryAssessment Of Victim Endpoint

 ·در مواردی که تعداد آسیب دیدگان زیاد بوده وامکان انتقال تمام آنها به مراکز درمانی یا بیمارستان وجود ندارد و هنوز درمانگاه صحرایی نیز در محل احداث نشده است، شاید گروهی از آسیب دیدگان تا مدت زیادی در همان محل باقی بمانند.

 ·در این موارد از سیستم تریاژ SAVE استفاده می­شود.

 ·روش SAVE براساس تشخیص بیمارانی است که بیشترین استفاده را از مراقبت های موجود می­برند.

 ·دسته بندی بیماران براساس تریاژ به روش SAVE

 ·آسیب دیدگانی که علی رغم اینکه درمحل نمی­توان اقدامی جهت زنده ماندن و درمان آنها انجام داد، اگر به بیمارستان برسند نجات خواهند یافت (قرمز)

 ·آسیب دیدگانی که بیشترین فایده را از مداخلات درمانی موجود می­برند (زرد)

 ·آسیب دیدگانی که حتی بدون مداخله درمانی هم زنده می­مانند (سبز)

 ·متوفیان (سیاه)

امکانات برای تریاژ ثانویه:

 ·نیروی انسانی: گروه های امداد پزشکی

 ·تجهیزات: کارت تریاژ ثانویه، ماژیک ضد آب، امکانات احیای پیشرفته

 ·درمان همراه: امکانات احیای پیشرفته

 ·آموزش: اصول وفلسفه تریاژ، روش های تریاژ SAVE, START، اقدامات احیای پیشرفته، آشنایی باکارت های تریاژ و روش ثبت اطلاعات برآنها، روش امتیازبندی براساس Revised trauma score& Glasgow coma scale

 ·افزایش سرعت و دقت در قضاوت بالینی، مانور عملیاتی و کارگروهی