آموزشگاه عالي بهداري شهيد بهشتي

آموزشگاه عالي بهداري شهيد بهشتي با برخورداري ازهيئت علمي مجرب و مربيان ، فضاي آموزشي مناسب ، منابع و متون آموزشي لازم و امكان بهره گيري از فضاي درماني دانشگاهي استان جهت فراگيري باليني دانشجويان افتخاردارد در راستاي تحقق شاخص هاي چشم انداز بيست ساله بهداشت و درمان نيروهاي مسلح در زمينه تربيت وتامين نيروي انساني متخصص و توسعه دانش وتوان علمي در بهداري رزم و طب نظامي گام بر دارد.

ارتباط با ما :