(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)

Alenate-Alendronate

آلِنيت-آلِندرونيت

 

مهار كننده باز جذب استخوان

دسته دارويي: مهار كننده باز جذب استخوان

نام شيميايي(4-آمينو 1- هيدروكسي بوتيليدين)بيس فسفونيك اسيد منو سديم سالت تري هيدرات

تركيب: هر قرص به ترتيب حاوي05/13،68/45، 35/91 ميلي گرم آلندرونيت منو سديم سالت تري هيدرات معادل با 10و35و10 ميلي گرم اسيد آزاد است.

نحوه اثر:

در سطح سلولي، آلندرونيت در نواحي باز جذب استخوان خصوصا در زير استئوكلاست ها تمركز مي يابد. استئوكلاست ها به طور طبيعي به سطح استخوان مي چسبد ،و ليكن فاقد حاشيه نا هموار كه نشاتهاي از باز جذب فعال است، مي باشد. آلندرونيت با بكار گيري واتصال استئوكلاست  تداخل نمي كند ولي فعاليت استئوكلاست ها را مهار مي نمايد.

فار ماكوكينتيك:

جذب: ارزش حياتي خوراكي در زنان باردار با مصرف 5 تا 40 ميلي گرم آلندرونيت پس از يك روزه شبانه و2 ساعت قبل از يك صبحانه استاندارد 7/0 درصد بود.

ارزش حياتي خوراكي در مردان با تجويز دوز 10 ميلي گرم 2 ساعت قبل از اولين نوبت غذا در روز 59/0 در صد بود.

ارزش حياتي خوراكي در زنان يائسه با مصرف 10 ميلي گرم آلندرونيت 30 دقيقه يا 1ساعت پيش از يك صبحانه استاندارد در مقايسه با دوز 2 ساعت پيش از غذا،40 درصد كاهش يافت. ارزش حياتي با مصرف آلندونيت همراه با يا تا 2 ساعت پس از يك صبحانه استاندارد جزي بود مصرف همزمان با قهوه يا آب پرتقال، باعث كاهش ارزش حياتي به ميزان تقريبا 60 درصد گرديد.

موارد مصرف:

آلنيت در موارد زير به كار ميرود:

- درمان و پيشگيري از استئوپروز در زنان يائسه؛ گلوكورتيكوئيدها  براي درمان استئوپروز آلنيت توده استخواني را افزايش و بروز شكستگي ها درلگن و ستون فقرات را كاهش مي دهد.

- براي پيشگيري از استئوپروز آلنيت ممكن است در زنان يائسه اي كه در معرض خطر گسترش استئوپروز مي باشند و يا در افرادي كه حفظ توده استخوان وكاهش خطر شكستگي آتي آنها يك نتيجه كلينيكي مطلوب به شمار مي آيد، تجويز گردد.

- درمان به منظور افزايش توده در مردان مبتلا به استئوپروز.

- درمان استئوپروزناشي از مصرف گلوكو كورتيكوئيد در مردان وزناني كه گلوكورتيكوئيدها را با دوز معادل 5/7ميلي گرم يا بيشتر از پردنزوندر يافت ميكنند و داراي دانسيته كاني پايين استخوان مي باشند. بيماران تحت درمان با گلوكورتيكوئيدها بايد مقادير كافي كلسيم و ويتامين د مصرف كنند.

- درمان  بيماري پاژه استخوان در مردان وزنان

- اين دارو همچنان در درمان متاستازهاي استخوان وهيپر كلسيمي بدخيم (4و5)وسندرم هاي كلسيفيكاسيون اكتوپيك (نابجا) به كار ميرود.

موارد منع مصرف:

- نا بهنجاري هاي مري كه باعث تاخير در تخليه مري مي گردد مانند تنگي يا آشالازي (بي انبساطي)،

- نا تواني در ايستادن يا نشستن در حالت راست به مدت حداقل 30 دقيقه،

-  حساسيت به بيس فسفونات ها يا هر يك از مواد تشكيل دهنده اين دارو،

- هيپو كلسيمي،

-  و نارسايي علكردكليوي هنگامي كه كليرانس كراتينين كمتر ازml/min 35باشد.

تداخل هاي  دارويي:

- به بيماران بايد توصيه گرددكه آلندرونيت را حداقل 30 دقيقه قبل از مصرف ساير داروها، غذا يا نوشابه مصرف نمايند.

- رانيتيدين تزريقي ارزش حياتي اين دارو را دو برابر مي نمايد.

- ساليسيلات و فرآورده هاي آن با اين دارو باعث بروز عوارض ناخواسته در قسمت فوقاني دستگاه گوارش مي گردند.

- تداخل داروي پردنزلون خوراكي با اين دارو باعث كاهش ارزش حياتي آلندرونيت مي گردد.

- در زمان استفاده از داروهاي ضد التهاب در مصرف هم زمان آن با آلندرونيت بايد احتياط نمود.

عوارض جانبي:

عوارض بيشتر شايع: درد شكمي

عوارض كمترشايع: اختلال دربلع، سوزش سر دل، تحريك، درد يا زخم مري، درد عضلات

عوارضي كه در صورت تداوم يا مزاحمت نياز به مراقبت هاي پزشكي دارند: انبساط شكمي ، پبوست، اسهال، نفخ، سردرد و تهوع

مسموميت:

هيچگونه اطلاعات خاص در درمان مسموميت با آلندرونيت در دسترس نيست هيپوكلسيمي، هيپوفسفاتمي، و عوارض جانبي بخش فوقاني دستگاه گوارش مانند دل آشوبه، سوزش سردل، التهابمري، التهاب معده و زخم ممكن است در اثر زياده روي در مصرف خوراكي ايجاد شود. شير يا ضد اسيد ها براي اتصال به آلندرونيت داده مي شود. به علت خطر تحريك مري، بيمار را نبايد تحريك به استفراغ نمود و وي را به حالت كاملا راست قرار داد و دياليز نیز نمي تواند مفيد باشد.

منابع:

1.PDR ® 58th edition, 2004, P: 1986-1991.

2.Drug Information for the Health Care Professional, USP DI 24th edition, 2004 Vol. 1, P: 53-55.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک